Semalt hünärmeni: Syýasata esaslanýan ahyrky howpsuzlyk howpsuzlygy bilen zyýanly programma üpjünçiliginden nädip goramaly

Kompýuteriňiziň howpsuzlygyny netijeli etmek, Syýasata esaslanýan ahyrky nokat howpsuzlygy bilen amatly bolup biler. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell, pidanyň ulgamyna köp sanly ýaramaz zatlary edip bilýän Troýan ýaly dürli kompýuter wiruslarynyň bardygyny ýatladýar. Mysal üçin, hakerleriň internete girmekleri üçin brauzerleri ogurlap, eglişik edip bilerler. Netijede, köp sanly parollary we köp müşderi maglumatlary ogurlap bilerler. Zyýanly programma üpjünçiliginiň bu täsirleriniň käbiriniň öňüni almak, tapmak we düzetmek üçin bir satyjy çözgüdi teklip edip biljek köp sanly kompaniýa bar.

Bitewi çemeleşmäni ulanmak

Howpsuzlyk çäreleriniň köpüsiniň iň ýokary netijeliligi üçin bu meseleleri çözmek üçin bitewi çemeleşmäni ulanmak zerurdyr. Ilki bilen, içaly programma garşy çäreleri amala aşyrmagyň usullaryna umumy maksady birleşdirip boljak köp usullar bar. Ikinjiden, bar bolan gorag çäreleriniň käbirini awtomatlaşdyrmak mümkindir. Syýasata esaslanýan ahyrky nokat howpsuzlygy ulgamy ýaly möhüm taraplary öz içine alýar:

  • Öňüni almak. Bu mesele ulgamyňyza hüjüm edip biljek mazmunlary kesgitleýän we minimuma eltýän ähli hereketleri öz içine alýar. Kompýuterdäki islendik enjam ýaly periferiýa enjamlarynyň ulanylyşyny gulplamak we gözegçilikde saklamak bolýar. Şeýle hem ulgamyň zyýanly bolup biljek näbelli skriptleri ýerine ýetirmegini bes edýändigine göz ýetirýär.
  • Ectionüze çykarmak. Hack geçirmeýän ulgamyň bolmagy mümkin däl diýen ýaly. Hakerler eýýäm bar bolan içaly programma üpjünçiligine garşy göreşmek üçin täze usullary oýlap tapýarlar. Netijede, bitewi çemeleşme ulgamda bolup biljek zyýanly programma üpjünçiliginiň hüjümlerini anyklamak we ýüze çykarmak kriteriýasyny öz içine alýar. Şeýle hem, konsolyň iň peýdaly ulgamlaryň birine öwrülmegine mümkinçilik berýän başga mümkinçiliklere eýe bolup biler.
  • Jogap we düzediş. Ulgamy gözden geçireniňizde, usulyňyz tutuş ulgamyň işlemegine kömek edýän häzirki usullara we konfigurasiýalara çalt jogap bermelidir. Mysal üçin, antiwirus brauzere girmäge synanyşýan käbir zyýanly programma üpjünçiligini ýüze çykarsa, karantini ýa-da Troýany ýok etmek ýaly bir işi ýerine ýetirmeli. Bu prosesi duruzmak, bitewi howpsuzlyk ulgamy üçin hökmany zat.
  • Işjeň çemeleşme. Hüjümlere ulgamyňyzyň töwekgelçilik göterimini azaldyp bilersiňiz. Şeýle hem, diňleýjileriňizi kredit kartoçkalaryny ogurlaýan adamlar ýaly hakerlerden gorap saklamak mümkin. Beýleki ýagdaýlarda, müşderileriňize golaýlap gelýän kezzapçylyk hüjümleri barada duýduryş bermek, ummasyz pul tygşytlap biler. Bu ulgam, şeýle hem, web sahypaňyzy SEO başarnyklaryňyza oňyn täsir edýän hakerlerden howpsuz saklaýar.

Syýasata esaslanýan ahyrky nokat howpsuzlyk ulgamynda bar bolan käbir işler

Syýasata esaslanýan ahyrky nokadyň howpsuzlygy dürli meselelere eýedir, bularyň hemmesi prosesiň üstünlikli bolmagynda möhüm rol oýnaýar. Bu funksiýalaryň hemmesi şuňa meňzeş işleri ýerine ýetirmäge kömek edýär. Syýasata esaslanan ahyrky nokadyň howpsuzlyk jogapkärçiliginiň käbiri patch dolandyryşy, enjam we port gözegçiligi, wirusa garşy, doly disk şifrlemek, internet brauzerleriniň howpsuzlygy, oýanmak-LAN, mazmun ussasy, ak sanaw sanawy, real wagt hasabatlylygy we içaly-ammarlary öz içine alýar. beýlekileriň arasynda aýyrmak. Kompýuteriňiziň, web sahypaňyzyň, şeýle hem kabul edýän adamlaryňyzyň howpsuzlygy, Syýasata esaslanýan Endpoint Howpsuzlyk ulgamyny netijeli ýerine ýetirişiňize baglydyr.

send email